Need help?

0943620070 vbp.chinese@gmail.com
  1. 鸡毛蒜皮    [jīmáosuànpí]     lông gà phao tỏi_ chuyện nhỏ nhặt không đáng kể

Kê Mao Toán Bì: chuyện nhỏ nhặt không đáng kể; việc vặt vãnh; thứ vô ích

2. 鹤立鸡群    [hèlìjīqún]   hạc đứng giữa đàn gà-nổi bật giữa đám đông

(Hạc lập kê quần) Dịch nghĩa đen là hạc giữa bầy gà, ý chỉ những người có dáng vóc hoặc tài năng nổi trội hơn trong tập thể.
Xuất hiện đầu tiên trong tác phẩm “Bảy học giả giữa rừng trúc” của Tấn Đới Quy: “Kê thiệu nhập lạc, hoặc vị vương nhung viết: ‘tạc vu trù nhân trung thủy kiến kê thiệu, ngang ngang nhiên ngược dã hạc chi tại kê quần’.”
Dịch nôm na là: “Kê Thiệu đi tới Lạc Dương, có một vị tên Vương Nhung kể lại: Lần đầu gặp gỡ Kê Thiệu giữa dòng người, khí phách hiên ngang nổi bật hấp dẫn ánh nhìn.”
3. 狗急跳墙             [gǒujítiàoqiáng]         chó cùng dứt dậu
  • Nghĩa đen: Chó tức nhảy tường
  • 狗: Chó; 急: nổi nóng; 跳: nhảy;
  • 墙: tường
  • Hàm ý: Khi bị dồn điên lên thì
  • chó cũng nhảy qua tường được, ý nói khi đi vào đường cùng rồi thì có thể không màng tới gì mà hành động cực đoan.
  • Tương đương: “Con giun xéo lắm cũng quằn”
  • Ví dụ:

狗急跳墙,把人逼得太紧,有一天他可能会咬回一口。

Con giun xéo lắm cũng quằn, ép người quá đáng, có ngày người ta cũng sẽ quay lại cắn trả.

4.  狗尾续貂      [gǒuwěixùdiāo]    thiếu gấm chắp vải thô

Lấy đuôi chó mà nối vào lông điêu. Điêu vốn là một loài chồn có đuôi dài và đẹp, được dùng làm vật trang trí trên mão của các quan thần kề cận vua thời xưa. CẨU VĨ TỤC TIÊU theo tục dùng là tiếng khiêm nhường, chỉ sự nối tiếp hay thay thế không xứng đáng. Thành ngữ này có tích như sau:
Khi Tư Mã Viêm (Tấn Võ Đế) chết, con trai lên nối ngôi là Tấn Huệ Đế. Nhà vua bất tài, lại không rành việc triều chính, nên tất cả lọt vào tay của Giả Hậu. Giả Hậu lại tính tình rất hung ác nham hiểm, nên Triệu Vương Tư Mã Luân mượn cớ nầy đem quân vào cung giết Giả Hậu, rồi tự phong mình làm tướng quốc. Vì muốn mua chuộc triều thần để mở rộng thế lực của mình, cho nên Tư Mã Luân phong quan tước bừa bãi, cả những đứa trẻ 12, 13 tuổi cũng được phong Hầu Tước. Khi vây cánh đã vững, bèn phế Huệ Đế đi để xoán ngôi vua. Theo quy định lúc bấy giờ, các vương công đại thần đội mão đều được trang sức bằng đuôi của con điêu. Nhưng vì Tư Mã Luân phong quan tước quá nhiều, nên không đủ đuôi điêu để làm mão, phải dùng đuôi chó để thêm vào, nên dân gian nhạo rằng : “Điêu bất túc, cẩu vĩ tục “. Có nghĩa : Đuôi điêu không đủ, nên lấy đuôi chó nối vào. Vì thế thành ngữ Cẩu Vĩ Tục Điêu có nghĩa là lấy tạm đồ dởm để thay cho đồ tốt. Dùng rộng ra là đem cái dở mà nối liền với cái hay.
5. 犬牙交错    [quǎnyájiāocuò]   tình thế rối ren
Cài răng lược; cài răng chó; xen kẽ (ví với tình thế rối ren)

 

No Comments

Post a Comment

Đăng ký/ Đăng nhập